06 điều kiện KD dịch vụ sàn giao dịch nợ theo Nghị định 69/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Theo đó, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng.

  • Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng.

  • Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá.

  • Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ.

  • Có cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.

  • Phải thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm.

Xem nguyên tắc kinh doanh tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan