06 tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản lý lĩnh vực ngân hàng

Thông tư 39/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 39, thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

  • Là công chức hoặc viên chức và đủ tuổi công tác ít nhất một nhiệm kỳ đối với bổ nhiệm lần đầu;

  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để đảm nhận chức vụ;

  • Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ;

  • Có trình độ từ đại học trở lên;

  • Không phải là cha/mẹ vợ, cha/mẹ chồng, vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý.

Lưu ý: Chủ tịch Hội đồng quản lý phải đáp ứng các tiêu trên và tiêu chuẩn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý.

Xem chi tiết tại Thông tư 39/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan