10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các huyện

Ngày 05/05/2014, Chính phủ đã ban hành N Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các huyện, 37/2014/NĐ-CP

10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các huyện (Hình minh họa)

Cụ thể, tại Điều 7 Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm các cơ quan sau:

1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Tư pháp

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế

9. Thanh tra huyện

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn ở các huyện đảo như sau: 

- Căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đảo,

- Số lượng cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện đảo không quá 10 phòng.

Chi tiết xem tại Nghị định 37/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/06/2014

Lê Hải

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan