11 nội dung phải có trong quy chế tổ chức của trường trung cấp

Cuối năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Theo như Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH, quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên trường, tên viết tắt;

 • Mục tiêu và sứ mạng;

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của trường;

 • Tổ chức các hoạt động đào tạo;

 • Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động;

 • Nhiệm vụ và quyền của người học;

 • Tổ chức và quản lý của trường;

 • Tài chính và tài sản;

 • Quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp, gia đình và xã hội;

 • Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Cũng theo Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm gửi các cơ quan sau đây:

 • Cơ quan chủ quản trường đối với trường trung cấp công lập;
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường đặt trụ sở chính.

Xem chi tiết tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

579

Văn bản liên quan