Ai có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô?

Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/04/2015.

thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, 10/2015/TT-BGTVT

Thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô (Hình minh họa)

Theo đó, Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô bao gồm:

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định xử lý vi phạm đối với Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đối tượng khác theo thẩm quyền.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xử lý vi phạm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo thẩm quyền.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

  • Quyết định xử lý vi phạm đối với Thủ trưởng cơ quan tham mưu về quản lý vận tải đường bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cán bộ, nhân viên khác thuộc quyền quản lý của Tổng cục;

  • Đình chỉ khai thác tuyến vận tải đường bộ quốc tế, thu hồi giấy phép liên vận, phù hiệu do mình cấp;

  • Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về vi phạm của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

  • Quyết định xử lý vi phạm đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ của Sở Giao thông vận tải và cán bộ, nhân viên khác thuộc quyền quản lý của Sở;

  • Thu hồi chấp thuận khai thác tuyến, thu hồi phù hiệu, biển hiệu do mình cấp;

  • Kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền về vi phạm của cơ quan, tổ chức và cá nhân để xử lý theo quy định.

- Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền phải báo cáo kịp thời bằng văn bản về vi phạm của tổ chức, cá nhân với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo các quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 10/2015/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 01/06/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan