Ai là chủ quản hệ thống thông tin?

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 24/4/2017 quy định cụ thể về chủ quản hệ thống thông tin.

Theo đó Thông tư 03 quy định đối với cơ quan, tổ chức nhà nước, chủ quản hệ thống thông tin là một trong các trường hợp sau:

  • Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin.

Đối với doanh nghiệp và tổ chức khác, chủ quản hệ thống thông tin là cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin.

Đồng thời Thông tư 03 còn quy định chủ quản hệ thống thông tin có thể ủy quyền cho một tổ chức thay mặt mình thực hiện quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định.

Lưu ý việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ phạm vi và thời hạn ủy quyền. Tổ chức được ủy quyền phải trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ quản hệ thống thông tin mà không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

133

Văn bản liên quan