Thông tư 03/2017/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2017/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 03/2017/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 03/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 24/04/2017 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 03/2017/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CẤP ĐỘ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • Điều 4. Hướng dẫn xác định hệ thống thông tin cụ thể
 • Điều 5. Chủ quản hệ thống thông tin
 • Điều 6. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin
 • Điều 7. Hướng dẫn xác định và thuyết minh cấp độ an toàn hệ thống thông tin
 • Chương III YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ
 • Điều 8. Yêu cầu chung
 • Điều 9. Yêu cầu cơ bản đối với từng cấp độ
 • Chương IV KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN
 • Điều 10. Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá
 • Điều 11. Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp ...
 • Điều 12. Đánh giá hiệu quả của biện pháp bảo đảm an toàn thông tin
 • Điều 13. Đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống
 • Chương TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ
 • Điều 14. Nộp và tiếp nhận hồ sơ đề xuất cấp độ để thẩm định
 • Điều 15. Tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ
 • Điều 16. Cơ chế phối hợp thẩm định
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 YÊU CẦU CƠ BẢN BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 1
 • PHỤ LỤC 2 YÊU CẦU CƠ BẢN BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 2
 • PHỤ LỤC 3 YÊU CẦU CƠ BẢN BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 3
 • PHỤ LỤC 4 YÊU CẦU CƠ BẢN BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 4
 • PHỤ LỤC 5 YÊU CẦU CƠ BẢN BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 5
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2017/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật