Bãi bỏ một số nội dung tại Nghị định 63/2011/NĐ-CP

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại được ban hành ngày 19/9/2018. Theo đó, Nghị định này đã bãi bỏ một số nội dung tại các điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP.

Cụ thể, theo Điều 1 Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP, Nghị đinh này đã bãi bỏ một số điều khoản tại Nghị định 63/2011/NĐ-CP như sau:

- Bãi bỏ thành phần: "Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài" trong hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài được quy định trước đó tại Điều 8 Nghị định 63/2011/NĐ-CP. 

- Bãi bỏ thành phần: "Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh" trong hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài được quy định trước đó tại Điều 10 Nghị định 63/2011/NĐ-CP.

- Bãi bỏ các thành phần: "Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức trọng tài nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài; Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh" được quy định trước đó tại Điểm b, c, e Khoản 2 Điều 21 Nghị định 63/2011/NĐ-CP.

- Bãi bỏ thành phần hồ sơ: "Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh; Bản sao có chứng thực quyết định về việc cử Trưởng Chi nhánh" được quy định trước đó tại Điểm b, d Khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2011/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, Nghị định 124/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định 63/2011/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại: Nghị định 124/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/9/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP

Gởi câu hỏi

384

Văn bản liên quan