Ban hanh danh mục hàng hóa đóng gói sẵn trong quân sự, quốc phòng

Thông tư 02/2019/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BQP là danh mục hàng hóa đóng gói sẵn sử dụng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cụ thể danh mục như sau:

STT

Tên hàng hóa đóng gói sẵn

Tiêu chuẩn áp dụng

Đơn vị sản xuất, đóng gói

1

Lương khô bay 784

TCVN/QS 1342:2012

Công ty Cổ phần 22/ Tổng cục Hậu cần

2

Lương khô BB 794

TCVN/QS 663:2012

Công ty Cổ phần 22/ Tổng cục Hậu cần

3

Lương khô K16

TCQS 482:2017/TCHC/QN

Công ty Cổ phần 22/ Tổng cục Hậu cần

4

Nhiên liệu tên lửa lỏng chất cháy TG-02

TCVN/QS 568-1:2010

Viện Kỹ thuật PK-KQ/ Quân chủng PK-KQ

5

Nhiên liệu tên lửa lỏng chất “O” loại AK-20A

TCYN/QS 568-3:2010

Nhà máy A31/ Cục Kỹ thuật/ BTL PK-KQ

6

Nhiên liệu tên lửa lỏng chất “O” loại AK-27И

TCVN/QS 568-3:2010

Nhà máy A31/ Cục Kỹ thuật/ BTL PK-KQ

7

Chất làm mát ALTRIIFRIZ MARK- 65VN

TQSB 1091:2006

Viện Kỹ thuật PK-KQ/ Quân chủng PK-KQ

8

Khí Ôxy

01 TC 635:2000

Nhà máy A34, Nhà máy A41/ Cục Kỹ thuật/ BTL PK-KQ

9

Khí Nitơ

01 TC 635:2000

Nhà máy A34, Nhà máy A41/ Cục Kỹ thuật/ BTLPK-KQ

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 02/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

311

Văn bản liên quan