Thông tư 02/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 02/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Bế Xuân Trường Ngày ban hành: 07/01/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG TRONG LĨNH VỰC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
 • Điều 5. Chính sách về đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
 • Chương II ĐƠN VỊ ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG, PHƯƠNG TIỆN ĐO
 • Điều 6. Đơn vị đo
 • Điều 7. Chuẩn đo lường
 • Điều 8. Điều kiện hoạt động của cơ sở Đo lường-Chất lượng giữ chuẩn đo lường
 • Điều 9. Phương tiện đo
 • Chương III PHÊ DUYỆT MẪU, KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
 • Điều 10. Phê duyệt mẫu phương tiện đo
 • Điều 11. Kiểm định phương tiện đo
 • Điều 12. Hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường
 • Điều 13. Thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 • Điều 14. Kiểm tra kỹ thuật đo lường
 • Điều 15. Yêu cầu đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật đo lường
 • Chương IV PHÉP ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN
 • Điều 16. Quy định chung về phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn
 • Điều 17. Yêu cầu cơ bản đối với phép đo
 • Điều 18. Yêu cầu cơ bản đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
 • Chương V QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG
 • Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị sản xuất, mua sắm chuẩn đo lường, phương tiện đo
 • Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của các cơ sở Đo lường-Chất lượng thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm ...
 • Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện đo
 • Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị sản xuất cung cấp hàng đóng gói sẵn
 • Chương VI KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 23. Đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 24. Nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 25. Trách nhiệm kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 26. Đoàn kiểm tra
 • Điều 27. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về đo Lường
 • Điều 28. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 29. Thanh tra về đo lường
 • Điều 30. Xử lý vi phạm pháp luật về đo lường
 • Chương VII KINH PHÍ BẢO ĐẢM
 • Điều 31. Nguồn kinh phí bảo đảm
 • Điều 32. Quy định nội dung chi kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật đo lường, phê duyệt ...
 • Chương VIII TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG
 • Điều 33. Trách nhiệm của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng
 • Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng đơn vị đầu mối Ngành
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I ĐƠN VỊ ĐO ĐẠC THU QUÂN SỰ SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÓNG GÓI SẴN SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2019/TT-BQP để xử lý: