Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. Văn bản thay thế Quyết định 34/2013/QĐ-TTg.

Theo đó, Nghị định 94/2016/NĐ-CP đã đưa ra 06 chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng, cụ thể như sau:

  • Bộ chỉ tiêu thống kê về Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam;

  • Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia;

  • Bộ chỉ tiêu thống kê về nông thôn mới;

  • Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển nguồn nhân lực Việt Nam;

  • Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam;

  • Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng khác do Thủ tướng Chính phủ quy định và được xây dựng, ban hành theo Nghị định 94/2016/NĐ-CP.

Xem quy trình xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

204

Văn bản liên quan