Ban hành mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Theo như Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định, từ 20/02/2020 mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm như sau:

muc thu phi quan ly, giam sat hoat dong bao hiem 2020, thong tu 01/2020/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc).

- Doanh nghiệp tái bảo hiểm: 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm).

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

Người nộp phí là các tổ chức kinh doanh bảo hiểm đã được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.

  • Doanh nghiệp tái bảo hiểm.

  • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Khi thực hiện quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) được phép để lại 48% tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm thu được để sử dụng cho hoạt động giám sát, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 20/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan