Ban hành quy trình kiểm tra việc sử dụng thông tin thống kê NN

Nghị định 94/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê.

Theo đó, định kỳ hoặc đột xuất Thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương quyết định kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước, cụ thể quy trình kiểm tra như sau:

  • Xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm tra;

  • Thông báo kế hoạch kiểm tra;

  • Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;

  • Tiến hành kiểm tra thực tế;

  • Lập biên bản kiểm tra;

  • Báo cáo kết quả kiểm tra.

Cũng theo Nghị định 94/2016/NĐ-CP, trường hợp phát hiện sai phạm trong việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê đã được công bố thì cơ quan thống kê trung ương xử lý theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan