Ban hành thể thức báo cáo thống kê ngành tư pháp

Ngày 20/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Theo đó, thể thức báo cáo thống kê ngành tư pháp được Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định như sau:

  • Báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp thực hiện dưới dạng biểu mẫu báo cáo thống kê, gồm các thông tin cụ thể về tên biểu báo cáo thống kê; tên cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhận báo cáo; kỳ báo cáo; nội dung báo cáo; phân tổ; đơn vị tính; ngày tháng năm thực hiện báo cáo; họ tên, chữ ký của người lập biểu báo cáo, người kiểm tra biểu; họ tên, chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo, đóng dấu theo quy định và các nội dung khác có liên quan.

  • Trường hợp cần làm rõ hơn các thông tin nêu trong các báo cáo thống kê, đơn vị báo cáo bổ sung thêm phần thuyết minh theo một hoặc kết hợp các hình thức sau:

    • Thể hiện tại vị trí cuối cùng bên ngoài khung biểu mẫu báo cáo thống kê, phía trên của phần chữ ký;

    • Thể hiện dưới hình thức Công văn.

Xem hình thức báo cáo thống kê tại Thông tư 03/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

775

Văn bản liên quan