Báo cáo thống kê thi hành án dân sự thể hiện dưới hình thức nào?

Đây là nội dung quan trọng quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Cụ thể, Điều 8 Thông tư 06/2019/TT-BTP quy định báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là thống kê thi hành án dân sự) được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử:

hinh thuc, phuong thuc gui bao cao thong ke thi hanh an dan su, Thong tu 06/2019/TT-BTP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, họ tên của người lập biểu; chữ ký, họ tên của Thủ trưởng đơn vị và đóng dấu phát hành theo quy định. Báo cáo thống kê của Chấp hành viên có chữ ký của Chấp hành viên và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;

  • Báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện dưới dạng tệp dữ liệu điện tử (file), có các thông tin như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và được ký phát hành bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị và những người có liên quan (nếu có). Trường hợp người được phân công lập biểu mẫu thống kê chưa được cấp chữ ký số thì ghi chữ “đã ký” vào nơi ký của người lập biểu mẫu.

Thông tư này quy định báo cáo thống kê thi hành án dân sự được gửi tới nơi nhận bằng các phương thức sau:

  • Gửi qua bưu điện hoặc Fax;

  • Gửi trực tiếp;

  • Gửi bản scan (quét) báo cáo giấy hoặc báo cáo bằng văn bản điện tử qua thư điện tử công vụ do Bộ Tư pháp cấp;

  • Đối với các đơn vị đã có đầy đủ dữ liệu trên phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo đề nghị bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị, Cục, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ in trực tiếp từ phần mềm. Chi cục trưởng, Cục trưởng chỉ đạo in bản lưu tại đơn vị vào ngày khóa sổ và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của số liệu trong các báo cáo được in từ phần mềm;

  • Việc gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BTP có hiệu lực từ 05/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

479

Văn bản liên quan