Bổ sung nội dung thuyết minh báo cáo tài chính công ty chứng khoán

Thông tư 23/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính mới đây đã ban hành hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

Theo như Thông tư 23, việc báo cáo tài chính của công ty chứng khoán phải bổi sung các nội dung sau:

  • Lãi, lỗ đánh giá lại chứng quyền của tổ chức phát hành (kỳ này, kỳ trước).

  • Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cơ sở từ hoạt động phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành (kỳ này, kỳ trước).

  • Tổng số tiền gửi ký quỹ đảm bảo thanh toán tại ngân hàng lưu ký của tổ chức phát hành (số đầu kỳ, số cuối kỳ).

  • Tổng số tiền nộp bổ sung cho mục đích phòng ngừa rủi ro do chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế.

  • Tổng số chứng khoán dùng cho hoạt động phòng ngừa rủi ro.

  • Tổng số chứng quyền được phép phát hành.

  • Tổng số chứng quyền đang lưu hành.

Xem toàn bộ hướng dẫn tại Thông tư 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/4/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan