Bổ sung quy định về bán nợ xấu được mua theo giá trị thị trường

Ngày 14/8/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Cụ thể, Thông tư 09/2017/TT-NHNN đã bổ sung quy định về bán nợ xấu được mua theo giá trị thị trường, cụ thể quy định mới như sau:

  • Công ty Quản lý tài sản lựa chọn, quyết định và chịu trách nhiệm việc bán các khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ hoặc phương thức đấu giá hoặc phương thức chào giá cạnh tranh.

  • Công ty Quản lý tài sản bán khoản nợ xấu theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ khi giá bán khoản nợ không thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản hoặc sau khi đã bán nợ theo phương thức đấu giá hoặc phương thức chào giá cạnh tranh không thành.

  • Việc bán khoản nợ xấu theo phương thức đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản của Công ty Quản lý tài sản.

  • Việc bán khoản nợ xấu theo phương thức chào giá cạnh tranh thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Thông tư 19.

Xem các quy định mới tại Thông tư 09/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan