Bổ sung quy định về đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp

Vừa qua, Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, ngoài các nội dung thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp được quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT, Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT đã sửa đổi bổ sung thêm các nội dung sau đây:

  • Xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp; ưu tiên các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các hợp tác xã nông nghiệp liên kết tiêu thụ nông sản, hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm;

  • Chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến 2020 tại địa phương;

  • Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định 2261/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan