Bổ sung quy định về nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, việc nhập, giải thể thôn, tổ dân phố là cần thiết để thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn hành chính. Do đó cần phải có quy định chi tiết về vấn đề này để việc thực thi có hiệu quả. Cụ thể, Thông tư 09 quy định về điều kiện nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố như sau:

  • Việc sáp nhập cần bảo đảm các yếu tố: Không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã; các thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập có vị trí liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của nhân dân; được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của các thôn, tổ dân phố liên quan nhất trí...

  • Trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố thì việc di dân, bố trí dân cư và giải quyết các vấn đề liên quan khác được thực hiện theo Phương án bồi thường, tái định cư của Dự án.

  • Về việc phân loại thôn, tổ dân phố: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dân cư và thực hiện chính sách phù hợp với thực tế của địa phương

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 09/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

198

Văn bản liên quan