Bổ sung tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực

Thông tư 31/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Theo quy định mới, Thông tư 31 đã sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn về quy định tại Điểm đ các Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Thông tư 27, cụ thể tiêu chuẩn này được sửa đổi như sau:

“đ) Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan; chưa bị xử lý hình sự hoặc đã bị xử lý hình sự nhưng đã được xóa án tích; chưa bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực hoặc đã được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.”

Ngoài ra, Kiểm tra viên điện lực của Bộ Công thương, Sở Công thương, cấp huyện và các đơn vị liên quan phải đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Điều 9 Thông tư 27.

Xem thêm tại Thông tư 31/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

188

Văn bản liên quan