Các đối tượng quân nhân, CAND, cơ yếu được tham gia bảo hiểm y tế

Mới đây, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Theo đó, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể:

quan nhan, CAND, co yeu tham gia BHYT, Nghi dinh 70/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, quân nhân tham gia bảo hiểm y tế gồm:

  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ;

  • Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ

Thứ hai, công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế gồm: 

  • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân;

  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân;

  • Học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

Thứ ba, người làm công tác cơ yếu tham gia bảo hiểm y tế gồm: 

  • Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ;

  • Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội;

  • Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Nghị định 70/2015/NĐ-CP rõ quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế các đối tượng nói trên như sau:

- Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% đối tượng làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

- Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến 31 tháng 12 năm 2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 15%; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 30% các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, trừ đối tượng "Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương".

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 60% các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, trừ đối tượng "Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương".

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

Căn cứ lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế nêu trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tham gia bảo hiểm y tế.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

22

Văn bản liên quan