Các khoản đóng góp của nhân dân phải được công khai, minh bạch

Các khoản đóng góp của nhân dân phải được công khai, minh bạch
Nguyễn Trinh

Luật phòng, chống tham nhũng 2005 được ban hành ngày 29/11/2005. Luật này gồm 8 Chương, 92 Điều. Đáng chú ý là nội dung về việc công khai, minh bạch các khoản đóng góp của nhân dân.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 16 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, nội dung công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân được quy định như sau:

Thứ nhất, việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Thứ hai, việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp này của nhân dân phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

Thứ tư, công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân phải công khai các nội dung sau đây:

  • Nội dung phải công khai quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật phòng, chống tham nhũng 2006;
  • Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt;
  • Nguồn vốn đầu tư cho từng công trình;
  • Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động;
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình và quyết toán công trình.

Thứ năm, việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vì mục đích từ thiện, nhân đạo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 Luật phòng, chống tham nhũng 2005.

Xem thêm: Luật phòng, chống tham nhũng 2005 có hiệu lực ngày 01/6/2006. 

Gởi câu hỏi

220

Văn bản liên quan