Các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin theo luật hiện hành

Các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin theo luật hiện hành
Thu Hiền

Luật công nghệ thông tin 2006 quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển CNTT, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.

 

Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Luật này là các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin. Cụ thể gồm:

1. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin.

2. Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật.

4. Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử.

5. Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin.

6. Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu.

7. Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin.

8. Đào tạo công nghệ thông tin.

9. Chứng thực chữ ký điện tử.

10. Dịch vụ khác.

Xem thêm tại: Luật công nghệ thông tin 2006 được ban hành ngày 29/6/2006 và có hiệu lực ngày 01/01/2007. 

Gởi câu hỏi

620

Văn bản liên quan