Các ngạch Thẩm phán: Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm?

Các ngạch Thẩm phán: Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm?
Nguyễn Trinh

Thẩm phán là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 được Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử. Vậy các quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm của các ngạch Thẩm phán như thế nào?

 

1. Các ngạch Thẩm phán

Theo quy định tại Điều 66 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, các ngạch Thẩm phán bao gồm:

 • Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
 • Thẩm phán cao cấp;
 • Thẩm phán trung cấp;
 • Thẩm phán sơ cấp.

Số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp và tỷ lệ các ngạch Thẩm phán tại mỗi cấp Tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Tiêu chuẩn Thẩm phán

Căn cứ nội dung tại Điều 67 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, các tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán gồm:

 • Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực;
 • Có trình độ cử nhân luật trở lên;
 • Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử;
 • Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật;
 • Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Thẩm phán sơ cấp: Người có đủ tiêu chuẩn tại Điều 67 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án quân sự:

 • Có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp.

Thẩm phán trung cấp: Người có đủ tiêu chuẩn tại Điều 67 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014  và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án quân sự:

 • Đã là Thẩm phán sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân, người chưa là Thẩm phán sơ cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án quân sự:

 • Có đủ tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 67 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014;
 • Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 13 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán trung cấp.

Thẩm phán cao cấp: Người có đủ tiêu chuẩn tại Điều 67 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 và có đủ các điều kiện sau đây thi có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc Tòa án quân sự:

 • Đã là Thẩm phán trung cấp từ đủ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, của Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân, người chưa là Thẩm phán trung cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc Tòa án quân sự:

 • Có đủ tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 67 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014;
 • Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 18 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán cao cấp.

Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được quy định cụ thể tại Điều 69 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014.  

Gởi câu hỏi

1,707

Văn bản liên quan