Các nội dung cần niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức thực hiện TGPL

Thông tư 12/2018/TT-BTP được ban hành ngày 28/8/2018. Thông tư này hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, tiêu biểu là quy định về các nội dung cần niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức thực hiện TGPL.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BTP, trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các nội dung sau đây:

Một là, lịch tiếp người được trợ giúp pháp lý.

Hai là, nội quy tiếp người được trợ giúp pháp lý.

Ba là, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Bốn là, danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm.

Năm là, nội dung khác (nếu cần thiết).

Theo đó, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các nội dung quy định trên phù hợp với hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các nội dung quy định trên trong phạm vi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018. 

Gởi câu hỏi

445

Văn bản liên quan