Các trường hợp đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nghị định áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Nghị định 49, tổ chức kiểm định sẽ bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  • Trong quá trình hoạt động, không duy trì được một trong các Điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 49;
  • Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp không khách quan, không trung thực dẫn đến kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sai so với thực tế.

Bên cạnh đó, thời hạn đình chỉ được quy định như sau:

  • Trường hợp tổ chức kiểm định bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do nguyên nhân nêu tại điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định 49 thì thời hạn đình chỉ hoạt động tối thiểu là 01 tháng cho đến khi các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động được khắc phục, thời hạn tối đa là 3 tháng;
  • Trường hợp tổ chức kiểm định bị đình chỉ do nguyên nhân nêu tại điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 49 thì thời hạn đình chỉ hoạt động là 03 tháng.

Xem thêm Nghị định 49/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

 - Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan