Các trường hợp đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học được ban hành ngày 06/9/2017. Theo đó, việc đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo được quy định như sau:

1. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

  • Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT;
  • Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép tổ chức hoạt động đào tạo;
  • Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải đình chỉ tuyển sinh;
  • Không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo đối với những cơ sở đào tạo vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT. Thời hạn đình chỉ tuyển sinh từ 12 tháng đến 24 tháng.

Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo phải xác định rõ lý do đình chỉ tuyển sinh, thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của người học và giảng viên.

3. Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh được khắc phục và đảm bảo các điều kiện tại Điều 2 Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép cơ sở đào tạo được tuyển sinh trở lại.

Xem thêm: Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành ngày 23/10/2017. 

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan