Các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm trong tổ chức THADS

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTP vào ngày 23/3/2017 nhằm hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm trong tổ chức thi thành án dân sự (THADS).

Theo đó Thông tư 02 quy định việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm, các trường hợp sau đây không được tham gia bỏ phiếu:

  • Công chức, viên chức tập sự;
  • Người lao động ký hợp đồng có thời gian công tác thực tế tại đơn vị dưới 12 tháng.

Trường hợp một người tham gia nhiều vị trí thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu thì khi bỏ phiếu tín nhiệm chỉ bỏ một phiếu.

Đồng thời Thông tư 02 còn quy định khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín, phải thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu do người chủ trì đề xuất và phải được Hội nghị thông qua (theo phương thức giơ tay).

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm đồng ý bổ nhiệm được tính như sau: Số phiếu tín nhiệm đồng ý/Số phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của hội nghị trước được công bố công khai tại các Hội nghị tiếp theo.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 07/5/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

157

Văn bản liên quan