Thông tư 02/2017/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2017/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 02/2017/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 23/03/2017 Lĩnh vực: Lao động, Thi hành án, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ ...
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chung
 • Điều 5. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 6. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Cực trưởng Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 7. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Chánh Văn phòng
 • Điều 8. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Chánh Văn phòng
 • Điều 9. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi ...
 • Điều 10. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức ...
 • Điều 11. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu ...
 • Điều 12. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết ...
 • Điều 13. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ
 • Điều 14. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ
 • Điều 15. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán
 • Điều 16. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán
 • Điều 17. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
 • Điều 18. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân ...
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO ...
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 19. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm
 • Điều 20. Nguồn nhân sự bổ nhiệm và tuổi bổ nhiệm
 • Điều 21. Thời hạn giữ chức vụ
 • Điều 22. Đánh giá công chức, viên chức
 • Điều 23. Các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 24. Lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 25. Báo cáo lãnh đạo Bộ khi thực hiện quy trình công tác cán bộ
 • Mục 2. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 26. Quy trình bổ nhiệm
 • Điều 27. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
 • Mục 3. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP VỤ THUỘC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 28. Quy trình bổ nhiệm Vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Tổng cục
 • Điều 29. Bổ nhiệm đối với Phó Vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Tổng cục
 • Điều 30. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ do đơn vị thay đổi tên gọi
 • Điều 31. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
 • Mục 4. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 32. Quy trình bổ nhiệm đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 33. Quy trình bổ nhiệm đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • Điều 34. Bổ nhiệm lãnh đạo Cục do đơn vị thay đổi tên gọi
 • Điều 35. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
 • Mục 5. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG THUỘC CỤC
 • Điều 36. Quy trình bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự
 • Điều 37. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng do đơn vị thay đổi tên gọi
 • Điều 38. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
 • Mục 6. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 39. Quy trình bổ nhiệm đối với Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
 • Điều 40. Quy trình bổ nhiệm đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
 • Điều 41. Bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục do đơn vị thay đổi tên gọi
 • Điều 42. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
 • Mục 7. QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM LẠI
 • Điều 43. Điều kiện về bổ nhiệm lại
 • Điều 44. Thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại
 • Điều 45. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại
 • Mục 8. TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM
 • Điều 46. Từ chức
 • Điều 47. Miễn nhiệm
 • Điều 48. Hồ sơ đề nghị cho từ chức, miễn nhiệm
 • Chương IV TỔ CHỨC THI TUYỂN VÀO NGẠCH CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP, HỒ SƠ BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG ...
 • Mục 1. TỔ CHỨC THI TUYỂN VÀO NGẠCH CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP
 • Điều 49. Nguyên tắc tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 50. Đối tượng đăng ký dự thi tuyển
 • Điều 51. Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 52. Nội quy, quy chế thi tuyển
 • Điều 53. Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 54. Giám sát kỳ thi
 • Điều 55. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển
 • Điều 56. Sơ tuyển ngạch Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 57. Hình thức thi và thời gian thi
 • Điều 58. Cách tính Điểm các bài thi
 • Điều 59. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 60. Thông báo và công nhận kết quả kỳ thi
 • Điều 61. Bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 62. Bổ nhiệm bổ sung Chấp hành viên sơ cấp
 • Mục 2. HỒ SƠ BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG QUA THI TUYỂN
 • Điều 63. Hồ sơ bổ nhiệm Chấp hành viên đối với trường họp quy định tại các khoản 6, 7 Điều 18 Luật thi ...
 • Điều 64. Hồ sơ bổ nhiệm Chấp hành viên đối với trường hợp quy định tại Điều 63 Nghị định số 62/2015/NĐ ...
 • Mục 3. ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI CHẤP HÀNH VIÊN
 • Điều 65. Điều động, biệt phái Chấp hành viên
 • Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM THẨM TRA VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 66. Đối tượng và nguyên tắc bổ nhiệm
 • Điều 67. Hội đồng kiểm tra, sát hạch và nội dung kiểm tra, sát hạch
 • Chương V THẺ CHẤP HÀNH VIÊN, THẺ THẨM TRA VIÊN VÀ TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU
 • Điều 68. Nguyên tắc quản lý, sử dụng
 • Điều 69. Mẫu, nội dung Thẻ Chấp hành viên
 • Điều 70. Mẫu, nội dung Thẻ Thẩm tra viên thi hành án
 • Điều 71. Trang phục nam
 • Điều 72. Trang phục nữ
 • Điều 73. Lễ phục nam
 • Điều 74. Lễ phục nữ
 • Điều 75. Mũ Kê pi
 • Điều 76. Cơlavát
 • Điều 77. Bảng tên trên ngực áo
 • Điều 78. Giầy da, thắt lưng da, mũ bảo hiểm thi hành án
 • Điều 79. Các loại trang phục khác
 • Điều 80. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự
 • Điều 81. Quản lý kinh phí in, cấp, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án
 • Điều 82. Quản lý, cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 83. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 84. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong trường hợp đặc biệt
 • Điều 85. Mẫu văn bản
 • Điều 86. Hiệu Iực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2017/TT-BTP để xử lý: