Cách thức tổ chức phiên họp của HĐ thẩm định nội dung triển lãm

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm.

Theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia Hội đồng thẩm định trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao là người có thẩm quyền Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định trong thời gian không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân.

to chuc phien hop hôi dong tham dinh trien lam, Thong tu 06/2019/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

Cũng theo Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL, phiên họp của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm được tổ chức như sau:

  • Phiên họp Hội đồng thẩm định phải được tiến hành trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định được ban hành. Biên bản họp Hội đồng thẩm định được gửi cho cơ quan ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định các nội dung sau đây:

  • Thẩm định, cho ý kiến tư vấn chuyên môn về nội dung triển lãm và các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm.

  • Thẩm định, cho ý kiến về sự phù hợp của thời điểm và thời gian tổ chức triển lãm.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 25/09/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan