Cách tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng

Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 04/2014/TT-TTCP vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ thông qua quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Hiện nay, mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng phản ánh tần suất xảy ra hành vi tham nhũng trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trên phạm vi toàn quốc, được đo lường bằng số vụ việc có hành vi tham nhũng được phát hiện, xử lý bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức.

tinh diem, muc do, hanh vi, tham nhung

Cụ thể, việc tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-TTCP như sau:

 • Điểm thành phần 1 được xác định căn cứ vào số vụ việc có hành vi tham nhũng được kết luận thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử.

  • Có từ 10 vụ việc trở lên: 30 (điểm);

  • Có từ 05 đến 09 vụ việc: 20 (điểm);

  • Có từ 01 đến 04 vụ việc: 10 (điểm);

  • Không có vụ việc nào: 0 (điểm).

 • Điểm thành phần 2 được xác định căn cứ vào cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng.

  • Mức độ rất phổ biến: 40 (điểm);

  • Mức độ phổ biến: 30 (điểm);

  • Mức độ ít phổ biến: 20 (điểm);

  • Mức độ không phổ biến: 0 (điểm).

 • Việc xác định và nhận định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng:

  • Điểm tổng hợp trên 70 (điểm) đến 100 (điểm) tương ứng với mức “Rất phổ biến”;

  • Điểm tổng hợp trên 40 (điểm) đến 70 (điểm) tương ứng với mức “Phổ biến”;

  • Điểm tổng hợp trên 0 (điểm) đến 40 (điểm) tương ứng với mức “ít phổ biến”;

  • Điểm tổng hợp bằng 0 (điểm) tương ứng với mức “Không phổ biến”.

Chú thích: Số vụ việc có hành vi tham nhũng được phát hiện, xử lý bởi cơ quan nhà nước là tổng số các vụ việc được kết luận là có hành vi tham nhũng thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử theo quy định của pháp luật được tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương và tổng hợp trên phạm vi toàn quốc.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2014/TT-TTCP có hiệu lực từ 01/01/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan