Căn cứ đánh giá sản phẩm của dịch vụ lập quy trình vận hành liên hồ chứa

Thông tư 19/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 05/11/2018 quy định cụ thể về căn cứ đánh giá sản phẩm của dịch vụ lập quy trình vận hành liên hồ chứa.

Theo đó chỉ số đánh giá sản phẩm của dịch vụ lập quy trình vận hành liên hồ chứa được Thông tư 19 quy định gồm:

  • Dự thảo Quy trình;

  • Báo cáo chuyên đề, tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả lập quy trình;

  • Bản đồ (địa hình, mạng lưới sông suối, trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước và các công trình khai thác, sử dụng nước), sơ đồ liên quan trong quá trình lập quy trình (sơ đồ tính toán, đẳng trị mưa, chuẩn dòng chảy năm);

  • Dữ liệu được tạo ra trong quá trình lập quy trình (các dữ liệu thu thập; dữ liệu đo đạc, điều tra khảo sát, mặt cắt sông, suối, mô hình tính, số liệu khí tượng thủy văn và các thông tin, dữ liệu khác có liên quan đến nội dung);

  • Đĩa CD ghi toàn bộ sản phẩm của quá trình lập quy trình;

  • Quy trình vận hành được phê duyệt, ban hành.

Đồng thời Thông tư 19 còn quy định về ccăn cứ đánh giá gồm:

  • Dự thảo quy trình hoàn thiện;
  • Báo cáo thống kê, giao nộp sản phẩm của tổ chức lập quy trình;
  • Biên bản kiểm tra, nghiệm thu đánh giá dịch vụ lập quy trình của cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình.

Xem chi tiết Thông tư 19/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan