Cần phải bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động đối ngoại

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 19/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 12/9/2017 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Theo đó, Thông tư 19 quy định trong hoạt động đối ngoại bí mật nhà nước cần được bảo vệ như sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong ngành thông tin và truyền thông có quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài không được tự ý tiết lộ bí mật nhà nước.

- Khi tiến hành chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ nếu có yêu cầu phải cung cấp những tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải tuân thủ theo nguyên tắc:

  • Bảo vệ lợi ích quốc gia;
  • Chỉ được cung cấp những thông tin đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồng thời Thông tư 19 còn quy định về việc bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin liên lạc được thực hiện như sau:

  • Mọi nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông chuyển nhận bằng các phương tiện truyền thông đều phải mã hóa theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Xem chi tiết Thông tư 19/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan