Chi tiết kỳ báo cáo thống kê ngành tài chính theo quy định mới

Đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.

Theo Thông tư 02/2019/TT-BTC, kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu báo cáo và được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:

  • Báo cáo thống kê ngày: Được xác định theo ngày làm việc;

  • Báo cáo thống kê tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng;

  • Báo cáo thống kê quý: Được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê đó;

  • Báo cáo thống kê 6 tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 dầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ sáu của kỳ báo cáo thống kê đó;

  • Báo cáo thống kê năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê đó;

  • Báo cáo thống kê khác: Báo thống kê có kỳ báo cáo và thời hạn báo cáo được ghi cụ thể trong từng biểu mẫu báo cáo;

  • Báo cáo thống kê đột xuất: Trường hợp cần báo cáo thống kê đột, cơ quan yêu cầu báo cáo phải đề nghị bằng văn bản, trong đó nêu rõ thời gian, thời hạn và các tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể.

Xem thời hạn báo cáo tại Thông tư 02/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

234

Văn bản liên quan