Chính sách hỗ trợ đối với hoạt động sản xuất sản phẩm hữu cơ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về Nông nghiệp hữu cơ được Chính phủ ban hành ngày 29/8/2018.

 

Nghị định 109 quy định đối tượng được Nhà nước hỗ trợ bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Theo đó, các đối tượng này sẽ được hưởng các chính sách đặc thù sau:

  • Được hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ;

  • Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại);

  • Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ; 

  • Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN.

Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách được huy động từ các nguồn như:

  • Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
  • Lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác đang triển khai thực hiện;
  • Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
  • Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 109/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018.

-Thanh Lâm-

Gởi câu hỏi

262

Văn bản liên quan