Nghị định 109/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 109/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ Số hiệu: 109/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 29/08/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

 • NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
 • Điều 4. Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ
 • Điều 5. Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ
 • Điều 6. Vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ
 • Chương III CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
 • Điều 7. Tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ
 • Điều 8. Chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ
 • Điều 9. Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài về ...
 • Điều 10. Kiểm tra tổ chức chứng nhận
 • Chương IV CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, GHI NHÃN, LÔ GÔ, TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM HỮU CƠ
 • Điều 11. Công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ
 • Điều 12. Lô gô sản phẩm hữu cơ Việt Nam
 • Điều 13. Truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý sản phẩm hữu cơ không đảm bảo chất lượng
 • Chương V KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HỮU CƠ
 • Điều 14. Kiểm tra chất lượng sản phẩm hữu cơ
 • Điều 15. Quy định về thử nghiệm mẫu sản phẩm hữu cơ
 • Chương VI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
 • Điều 16. Ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ
 • Điều 17. Một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm ...
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm quản lý nhà nước về nông nghiệp hữu cơ
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ NÔNG NGHIỆP ...
 • Mẫu số 02 GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 109/2018/NĐ-CP để xử lý: