Cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án quân sự

Cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án quân sự
Nguyễn Trinh

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức Tòa án quân sự bao gồm: Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực. Vậy pháp luật quy định như thế nào về các cấp Tòa án này?

1. Tòa án quân sự trung ương

Theo quy định tại Điều 51 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự trung ương gồm:

 • Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương;
 • Tòa phúc thẩm Tòa án quân sự trung ương;
 • Bộ máy giúp việc.

Tòa án quân sự trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức và người lao động.

Tòa án quân sự trung ương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 • Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án quân sự quân khu và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;
 • Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực bị kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Tòa án quân sự quân khu và tương đương

Theo quy định tại Điều 55 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, cơ cấu, tổ chức của Tòa án quân sự quân khu và tương đương gồm:

 • Ủy ban Thẩm phán;
 • Bộ máy giúp việc.

Tòa án quân sự quân khu và tương đương có Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động.

Tòa án quân sự quân khu và tương đương có các nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;
 • Phúc thẩm vụ án hình sự mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án quân sự khu vực chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của luật.

3. Tòa án quân sự khu vực

Tòa án quân sự khu vực có Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự khu vực bao gồm:

 • Sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của luật.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc trong Tòa án quân sự khu vực sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đây là nội dung quy định tại Điều 58 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

Gởi câu hỏi

467

Văn bản liên quan