Cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được phê duyệt tại Quyết định 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Đề án 2395.

Kinh phí thực hiện Đề án gồm:

1. Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

2. Nguồn kinh phí khác, gồm:

- Kinh phí của các tổ chức, doanh nghiệp cử người tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng theo quy định của Đề án 2395.

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác...

Thông tư 88/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/10/2017.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan