Công dân thực hiện khai báo tạm vắng cần phải lưu ý những gì?

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Theo quy định tại Thông tư 35/2014/TT-BCA, khai báo tạm vắng là một trong những thủ tục về cư trú, và công dân bắt buộc phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó, cần lưu ý một số vấn đề như sau:

khai bao tam vang, cu tru, luu y

  • Đối tượng, thủ tục khai báo tạm vắng thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư 35/2014/TT-BCA.

  • Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng.

  • Người khai báo tạm vắng thuộc khoản 1 Điều 32 Luật Cư trú khi khai báo tạm vắng phải có sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý người đó. Người khai báo tạm vắng theo khoản 2 Điều 32 Luật Cư trú thì thời hạn tạm vắng do người đó tự quyết định.

  • Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của công dân, Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú phải cấp phiếu khai báo tạm vắng cho công dân (trường hợp đặc biệt thì được phép kéo dài thời gian giải quyết, nhưng tối đa không quá 02 ngày làm việc)

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 35/2014/TT-BCA có hiệu lực từ 28/10/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan