Địa phương thực hiện đề án hỗ trợ tuyên truyền dân tộc, tôn giáo NTN?

Đây là một trong các quy định đáng chú ý tại Thông tư 15/2019/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Theo đó, Thông tư 15/2019/TT-BTTTT quy định các địa phương thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cần có sự phân công, phối hợp với các cơ quan trung ương để đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh trùng chéo, cụ thể:

dia phuong thuc hien de an ho tro tuyen truyen dan toc ton giao, Thong tu 15/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đối với việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (Nhiệm vụ 1): Các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn (sử dụng ngân sách địa phương) cho các đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn theo quy định của Đề án (bao gồm cả kinh phí đảm bảo cung cấp tài liệu cho học viên) ngoài phạm vi các đối tượng do cơ quan trung ương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nêu tại khoản 3 Điều 22 Thông tư này;

  • Đối với thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (Nhiệm vụ 2) của Đề án: Các địa phương bố trí ngân sách địa phương xây dựng tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền theo yêu cầu riêng của địa phương (Ngoài nội dung tài liệu của Đề án do các cơ quan trung ương chủ trì xây dựng);

  • Đối với việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Nhiệm vụ 3) của Đề án: Các địa phương tập trung vào các chủ đề, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án thuộc phạm vi và yêu cầu đặc thù của địa phương; tránh trùng lắp với các sản phẩm đã được các cơ quan trung ương xây dựng. Để thực hiện yêu cầu này, khi xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương, cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện Đề án tại địa phương cần phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi để xuất kế hoạch thực hiện của địa phương.

Đối với trường hợp địa phương có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Đề án do các cơ quan trung ương thực hiện để khai thác lại, các địa phương chủ động liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để điều phối, hỗ trợ thực hiện.

Xem thêm tại: Thông tư 15/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 20/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan