Điều chỉnh mức giá hàng hóa do Nhà nước định giá trong trường hợp nào?

Đây là quy định mới được ban hành tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

dieu chinh muc gia hang hoa do NN dinh gia, Nghi dinh 177/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá quy định tại Điều 8 Nghị định 177/2013/NĐ-CP  kịp thời xem xét, điều chỉnh giá.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có quyền kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá tại Điều 8 Nghị định này điều chỉnh mức giá theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh những hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá thì phải nêu rõ lý do và cơ sở xác định mức giá đề nghị điều chỉnh.

Đối với trình tự, thời hạn điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Trường hợp kiến nghị điều chỉnh giá không hợp lý thì cơ quan có thẩm quyền định giá phải trả lời cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bằng văn bản. Hơn nữa, việc điều chỉnh giá hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia

Bên cạnh đó, Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định về thời hạn thẩm định phương án giá và thời hạn quyết định giá sau đây:

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định phương án giá quy định tại khoản 1 Điều 9 phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản về nội dung phương án giá chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ phương án giá theo quy định;

- Kể từ ngày nhận được phương án giá đã có ý kiến của cơ quan có liên quan và văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn quyết định giá của các cấp được quy định như sau:

+ Tối đa không quá 15 ngày làm việc đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định;

+ Tối đa không quá 10 ngày làm việc đối với giá hàng hóa, dịch vụ do các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thẩm định phương án giá, quyết định giá thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định phương án giá hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định giá phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho cơ quan trình phương án giá biết; thời gian kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

42

Văn bản liên quan