Điều kiện và hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư PPP

Ngày 04/5/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 136/2015NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo Nghị định 63, điều kiện và hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư PPP được quy định như sau:

1. Về điều kiện:

  • Nhà đầu tư được đề xuất dự án ngoài các dự án, danh mục dự án do bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố theo quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 63.
  • Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
    • Các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 63;
    • Nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước phải liên danh với doanh nghiệp khác để đề xuất dự án nhưng phải bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Về hồ sơ:

  • Văn bản đề xuất thực hiện dự án, bao gồm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.
  • Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm C.
  • Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.
  • Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

327

Văn bản liên quan