Đình chỉ công tác đến 24 tháng khi vi phạm việc bồi dưỡng Luật sư

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Theo đó, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn là nghĩa vụ bắt buộc của Luật sư. Nếu Luật sư có hành vi vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

  • Khiển trách;

  • Cảnh cáo;

  • Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư từ sáu tháng đến hai tư tháng.

Ngoài việc chấp hành hình thức kỷ luật, luật sư có trách nhiệm thực hiện bù nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng của năm đó vào năm kế tiếp.

Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định cụ thể về hành vi vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng và hình thức xử lý kỷ luật tương ứng.

Cũng theo Thông tư 02/2019/TT-BTP, Luật sư có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật về việc vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại được thực hiện theo Điều 86 của Luật luật sư và pháp luật có liên quan.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 05/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

188

Văn bản liên quan