Đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép công trình thủy lợi

Nghị định 67/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điểu của Luật thủy lợi.

Theo đó, Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị đình chỉ hiệu lực khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép có một trong những vi phạm sau đây:

  • Vi phạm nội dung quy định trong giấy phép;
  • Lợi dụng giấy phép để tổ chức hoạt động trái quy định của pháp luật.
  • Thời hạn đình chỉ giấy phép: Không quá 03 tháng.
  • Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép không được thực hiện các quyền liên quan đến giấy phép và phải có biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị định 67, Giấy phép bị thu hồi nếu:

  • Nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bị phát hiện không đúng sự thật;
  • Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản; bị chết, bị tòa án tuyên bố là đã chết, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích;
  • Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép;
  • Trường hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  • Về thẩm quyền thu hồi giấy phép: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật thì có quyền quyết định thu hồi giấy phép

Theo Nghị định 67, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc cấp và thực hiện giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong phạm vi cả nước.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc cấp và thực hiện giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại địa phương.

Xem thêm Nghị định 67/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

967

Văn bản liên quan