Đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong trường hợp nào?

Ngày 04/12/2013, Bộ Tài chính chính thức ký ban hành Thông tư 183/2013/TT-BTC quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Theo quy định tại Thông tư 183/2013/TT-BTC, tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong các trường hợp sau:

truong hop dinh chi tu cach chap nhan kiem toan, thong tu 183/2013/TT-BTC

Hình minh họa (Nguồn internet)

  • Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán tự nguyện rút đơn đăng ký thực hiện kiểm toán;

  • Vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều 14 của Thông tư 183;

  • Chất lượng kiểm toán không đạt yêu cầu theo kết quả kiểm tra hoặc kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trên cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan;

  • Tổ chức kiểm toán không có đủ số lượng kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận theo quy định tại điểm c khoản 1 hoặc điểm a khoản 2 Điều 6 của Thông tư này Thông tư 183/2013/TT-BTC trong vòng 03 tháng liên tục;

  • Tổ chức kiểm toán có những khiếu kiện về kết quả kiểm toán đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là có sai phạm;

  • Tổ chức kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập;

  • Kiểm toán viên hành nghề có những khiếu kiện về kết quả kiểm toán đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là có sai phạm;

  • Kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề bị hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Lưu ý:

  • Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực và theo thời hạn ghi trong quyết định đình chỉ.

  • Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉtư cách được chấp thuận kiểm toán không được tiếp tục thực hiện các hợp đồng kiểm toán và các dịch vụ bảo đảm khác đã ký, không được ký thêm các hợp đồng mới với đơn vị có lợi ích công chúng kể từ ngày quyết định đình chỉ tư cách.

Xem thêm quy đinh liên quan tại Thông tư 183/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 18/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan