Thông tư 183/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 183/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 183/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 04/12/2013 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Đơn vị có lợi ích công chúng
 • Điều 5. Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận
 • Điều 7. Các trường hợp tổ chức kiểm toán được chấp thuận không được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có ...
 • Điều 8. Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận
 • Điều 9. Kỳ xem xét, chấp thuận
 • Điều 10. Hồ sơ đăng k‎ý thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 • Điều 11. Xem xét, chấp thuận và công khai danh sách tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề
 • Điều 12. Các trường hợp không được xem xét, chấp thuận
 • Điều 13. Đình chỉ hoặc hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán
 • Điều 14. Nghĩa vụ của tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận
 • Điều 15. Giám sát, kiểm tra chất lượng
 • Điều 16. Báo cáo minh bạch
 • Điều 17. Trách nhiệm của đơn vị có lợi ích công chúng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục 01 ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG
 • Phụ lục 02a DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG ...
 • Phụ lục 02b DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ...
 • Phụ lục 03 BÁO CÁO MINH BẠCH Năm ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 183/2013/TT-BTC để xử lý: