Định mức thiết bị văn phòng của chức danh Việt Nam đại diện ở nước ngoài

Định mức thiết bị văn phòng của chức danh Việt Nam đại diện ở nước ngoài
Tuyết Hoan

Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài gồm máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho chức danh và phòng làm việc của chức danh.

 

Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức giá trần máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến áp dụng cho từng địa bàn trên cơ sở:

  • Máy móc, thiết bị có tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công việc, được sử dụng thông dụng trong các cơ quan, văn phòng của nước sở tại; không mua sắm những máy móc, thiết bị có tiêu chuẩn kỹ thuật cao, gây lãng phí;
  • Giá của ít nhất 03 nhà cung cấp trên thị trường đã được niêm yết, thông báo rộng rãi tại nước sở tại hoặc thông tin chính thông do các nhà cung cấp công bố theo pháp luật của nước sở tại được khai thác qua mạng Internet đối với máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại điểm a khoản này;
  • Phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Ngoài máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp cho Thủ trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cần thiết khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Chi tiết xem tại Nghị định 166/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

293

Văn bản liên quan