Nghị định 166/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 166/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 166/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Số hiệu: 166/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 31/12/2017 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 166/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CƠ QUAN VIỆT NAM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn hình thành tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ...
 • Chương II TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ...
 • Mục 1. TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC
 • Điều 6. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc, diện tích nhà ở
 • Điều 7. Diện tích sử dụng chung trong trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
 • Điều 8. Diện tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà riêng Đại sứ
 • Mục 2. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
 • Điều 9. Đầu tư xây dựng, mua sắm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ
 • Điều 10. Thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ
 • Điều 11. Khoán kinh phí sử dụng nhà ở
 • Điều 12. Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ
 • Điều 13. Bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ
 • Điều 14. Thanh lý nhà, công trình và tài sản khác thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ...
 • Điều 15. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ
 • Chương III TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁC CỦA CƠ ...
 • Mục 1. TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC
 • Điều 16. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện
 • Điều 17. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan khác của Việt Nam ở ...
 • Điều 18. Điều chỉnh mức giá xe ô tô
 • Điều 19. Trang bị phương tiện vận tải khác
 • Mục 2. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
 • Điều 20. Mua sắm xe ô tô và phương tiện vận tải khác
 • Điều 21. Thuê xe ô tô và phương tiện vận tải khác
 • Điều 22. Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và phương tiện vận tải khác
 • Điều 23. Bán xe ô tô và phương tiện vận tải khác
 • Điều 24. Thanh lý, thay thế xe ô tô và phương tiện vận tải khác
 • Chương IV TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ TÀI SẢN KHÁC CỦA CƠ QUAN ...
 • Mục 1. TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC
 • Điều 25. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
 • Điều 26. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung
 • Điều 27. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng
 • Điều 28. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị sinh hoạt tại nhà ở, nhà riêng Đại sứ
 • Điều 29. Trang bị tài sản khác
 • Mục 2. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
 • Điều 30. Mua sắm máy móc, thiết bị và tài sản khác
 • Điều 31. Thuê máy móc, thiết bị và tài sản khác
 • Điều 32. Khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
 • Điều 33. Thanh lý máy móc, thiết bị và tài sản khác
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Điều khoản thi hành
 • Điều 35. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỔ BIẾN TRANG BỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN ...
 • PHỤ LỤC II TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ SINH HOẠT TẠI CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 166/2017/NĐ-CP để xử lý: