DN quốc phòng được hạch toán bổ sung phần tiền lương tăng thêm từ 01/7/2016

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng. Văn bản có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

Theo Thông tư 207, tiền lương được hạch toán vào các khoản chi được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của DN và được hạch toán bổ sung phần tăng thêm do truy lĩnh từ ngày 01/7/2016.

Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện việc chuyển xếp lương công nhân quốc phòng còn được quy định như sau:

  • Đối với các đơn vị dự toán, tiền lương công nhân quốc phòng do ngân sách quốc phòng đảm bảo và hạch toán vào Mục 6000, Tiểu mục 6001, Tiết mục 30, Ngành 00 “Lương công nhân quốc phòng”.
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tiền lương được hạch toán vào nguồn kinh phí của đơn vị theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Lưu ý: Công nhân quốc phòng khi được chuyển xếp lương quy định tại Thông tư 207 thì không được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Xem cách chuyển xếp lương tại Thông tư 207/2017/TT-BQP.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan