Doanh nghiệp Quân đội được hỗ trợ kinh phí có trách nhiệm gì?

Thông tư 182/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

Cụ thể, trách nhiệm của doanh nghiệp Quân đội được hỗ trợ chi phí được Thông tư 182 quy định như sau:

  • Vào quý IV hàng năm, doanh nghiệp lập dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ theo mức quy định tại Điều 3 Thông tư 182, báo cáo cấp trên cho đến Bộ Quốc phòng để tổng hợp, đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí; thực hiện hỗ trợ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc doanh nghiệp và thanh quyết toán theo quy định.

  • Đối với các trường hợp hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 182, các doanh nghiệp lập danh sách, dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ theo mức quy định, báo cáo cấp trên cho đến Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem thêm trách nhiệm của các đơn vị  liên quan tại Thông tư 182/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 18/9/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan